Volwassenen

We geven een overzicht van onze onderzoeksprojecten volwassenen. We richten ons onder meer op het ontwikkelen en onderzoeken van risicotaxatie-instrumenten voor risicofactoren en beschermende factoren, het aantonen van de effectiviteit van onze behandelingen en verdieping van kennis op gebied van verschillende specifieke groepen.

Risicotaxatie

Risicofactoren geweld - HCR-20 / HCR-20V3

Het onderzoeken van de psychometrische eigenschappen van de Historical Clinical Risk management - 20 (HCR-20) en de Historical Clinical Risk management - 20 Version 3 (HCR-20V3): voorspellende waarde geweldsincidenten tijdens behandeling en geweldsrecidive na de behandeling, interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, verandering gedurende behandeling, vergelijking verschillende patiëntgroepen.

Lees meer

Ambulante risicotaxatie - RAF GGZ

Psychometrische eigenschappen van de RAF GGZ: voorspellende waarde, interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, meerwaarde beschermende factoren, meerwaarde klinische ervaring van beoordelaars.

Lees meer

Kernset K-factoren voor het ambulante forensische veld

Destilleren van een kernset van risico- en beschermende factoren ten behoeve van gebruik bij volwassenen in de ambulante forensische zorg met betrekking tot algemene, gewelds- en seksuele recidive.

Lees meer

Korte termijn risicotaxatie - START

De bruikbaarheid van de START voor de forensisch psychiatrische praktijk onderzoeken.

Lees meer

Landelijke Databank Risicotaxatie - LDR-tbs

Deelname aan het project Landelijke Databank Risicotaxatie tbs (LDR-tbs) i.s.m. het EFP en alle FPC’s en FPK’s. Het ontwikkelen en onderhouden van een landelijke databank waarin alle risicotaxatiegegevens van alle tbs-klinieken worden verzameld en beschikbaar worden gesteld voor grootschalig onderzoek. Het project LDR-tbs is onderdeel van het project ‘De Lerende Praktijk van Behandeling en Risicomanagement’ (FOM).

Lees meer

Zelfbeoordeling risicotaxatie

Ontwikkeling van een zelfbeoordelingsversie van de SAPROF (SAPROF – Interview Self-Appraisal; SAPROF-ISA) en pilotonderzoek naar gebruik in de klinische praktijk.

Lees meer

E-learning risicotaxatie (afgerond)

Het ontwikkelen van een e-learning module waarin de deelnemer in twee uur kennis maakt met risicotaxatie met behulp van de HCR-20V3 (of HKT-R).

Lees meer

Risicotaxatie en etnische diversiteit (afgerond)

Overzicht bieden van de stand van zaken omtrent risicotaxatie van geweld bij etnische minderheden.

Lees meer

Beschermende factoren

Beschermende factoren - SAPROF

Het onderzoeken van de psychometrische eigenschappen en klinische waarde van de Structured Assessment of Protective Factors for violence risk (SAPROF): voorspellende waarde geweldsincidenten tijdens behandeling en geweldsrecidive na de behandeling, interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, verandering gedurende behandeling, vergelijking verschillende patiëntgroepen.

Lees meer

Beschermende factoren zedendelinquenten

Het verkennen van de literatuur met betrekking tot beschermende factoren voor seksueel gewelddadig gedrag en het onderzoeken van de psychometrische eigenschappen en klinische waarde van de SAPROF bij zedendelinquenten: voorspellende waarde geweldsincidenten tijdens behandeling en gewelds- en seksuele recidive na de behandeling, interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, verandering gedurende behandeling.

Lees meer

SAPROF - Intensive Care additional manual

De ontwikkeling van een aanvulling op de SAPROF met beschermende factoren specifiek voor patiënten binnen de intramurale intensieve psychiatrie: de SAPROF - Intensive Care additional manual.

Lees meer

SAPROF - Sexual Offending additional manual

De ontwikkeling van een aanvulling op de SAPROF met beschermende factoren specifiek voor zedendelinquenten: de SAPROF - Sexual Offending additional manual.

Lees meer

SAPROF - Intellectual Disabilities additional manual

De ontwikkeling van een aanvulling op de SAPROF met beschermende factoren specifiek voor mensen met beperkingen in intellectueel functioneren en aangepast gedrag: de SAPROF - Intellectual Disabilities additional manual.

Lees meer

Zeden

Dynamische risicofactoren zedendelinquenten - STABLE-2007

Onderzoek naar de toegevoegde waarde van dynamische risicotaxatie bij zedendelinquenten en de bruikbaarheid daarbij van de Stable-2007. Voegen dynamische factoren iets toe aan statische factoren? Welke dynamische factoren moeten we het eerst behandelen en hoe? En wanneer is iemand voldoende verbeterd?

Lees meer

RAF GGZ & STATIC-99R/STABLE-2007 ambulant

Vergelijking tussen de RAF GGZ Volwassenen en de STATIC-99R/STABLE-2007 in de voorspelling van recidive bij zedendelinquenten.

Lees meer

Stop it Now! (afgerond)

Europese evaluatie van de implementatie en impact van de Stop it Now! hulplijnen in Nederland en in de UK. Stop It Now! Is een hulplijn voor mensen die seksuele gevoelens hebben voor kinderen.

Lees meer

Seksuele preoccupatie

Studie naar het vaststellen en beïnvloeden van een toenaderingsneiging voor seksuele prikkels als een mechanisme achter seksuele preoccupatie (los van zelfrapportage en klinische indrukken) (KFZ call).

Lees meer

Cognitieve vervormingen

Ten behoeve van behandeling/recidivevermindering onderzoeken of impliciete maten IAT, ERP en EF effectiever zijn voor detectie van cognitieve vervormingen dan zelfrapportage (KFZ call).

Lees meer

Vrouwvijandigheid

Het onderzoeken van de mogelijkheid om (facetten van) vrouwvijandigheid impliciet te meten (KFZ call).

Lees meer

Youthful stranger aggression

Factoranalyse over de items van de statische risicotaxatie instrumenten (Static-99R en 2002R) laat 3 factoren zien: factor 1 verwijst naar (pedo)seksuele deviantie, factor 3 verwijst naar antisociale oriëntatie. De betekenis van factor 2 is onduidelijk en deze wordt voorlopig ‘Youthful stranger aggression’ genoemd. Dit onderzoek probeert meer zicht te krijgen op de dader-, slachtoffer- en delictkenmerken die samenhangen met deze factor 2.

Lees meer

Netwerkanalyse van de Static-99R

Door middel van een netwerkanalyse worden de unieke onderlinge relaties tussen de individuele factoren van de Static-99R weergegeven evenals de unieke relatie tussen de individuele factoren en recidive.

Lees meer

Nederlandse normtabellen voor de Static-99R

Het onderzoek beoogt Nederlandse normtabellen te creëren voor gebruik bij de Static-99R risicotaxatie. Tot nu toe moeten we het doen met internationale normen die een indicatie geven van de te verwachten recidivepercentages bij elke Static-99R score. Wanneer genoeg materiaal verzameld kan worden dan kunnen Nederlandse normtabellen gemaakt worden.

Lees meer

Deviant Sexual Interests in Rapists and Molesters: A Meta-Analysis

In bestaand onderzoek naar deviante seksuele interesse wordt met name gekeken naar de verhouding tussen normale en deviante interesses in proefpersonen. In deze meta-analyse wordt de ruwe data geanalyseerd om te bekijken of verkrachters en kindmisbruikers sterker getypeerd worden door meer interesse in deviante prikkels of door minder interesse in normale prikkels.

Lees meer

Risiconiveau en Zorgtoewijzing Zedendelinquenten

In het proefschrift van Wineke Smid kwam naar voren dat risiconiveaus en zorgtoewijzing van zedendelinquenten in de Nederlandse praktijk nog net goed op elkaar waren afgestemd. Plegers met een hoog risico kregen vaak te weinig behandeling en plegers met een laag risico kregen vaak teveel behandeling. Omdat de zaken in dat onderzoek van enige tijd geleden stamden, wordt in dit onderzoek gekeken naar de recente stand van zaken. Er wordt gekeken of tussen 2010 en 2015 veroordeelde zedendelinquenten de zorgtitels krijgen die past bij hun recidiverisico.

Lees meer

VragenlijstPakket Zeden (VPZ)

Onderzoek naar kenmerken van de ambulante zedenpopulatie en psychometrische eigenschappen van diverse zelf-rapportage-instrumenten.

Lees meer

Vrouwen

Multicenter vrouwen onderzoek - Gender verschillen forensische psychiatrie

Het onderzoeken van genderverschillen in de forensische psychiatrie.

Lees meer

Risicofactoren vrouwen - FAM

Het onderzoeken van de waarde van de Female Additional Manual (FAM) voor het inschatten van gewelddadig gedrag bij vrouwelijke forensisch psychiatrische patiënten.

Lees meer

Psychopathie bij vrouwen

Het onderzoeken van genderverschillen in de mate – en manifestatie van psychopathie.

Lees meer

Recidive onderzoek

Recidive Hoeven Kliniek - Hoeven Outcome Monitor (HOM)

Ontwikkelen van een kliniekspecifieke recidivemonitor volgens Evidence Based Medicine (EBM) en best practice richtlijnen om forensisch psychiatrische behandeling te evalueren en te verbeteren.

Lees meer

De Lerende Praktijk

Deelname aan het project ‘Naar een Lerende Praktijk van Behandeling en Risicomanagement’ in samenwerking met alle FPC’s en FPK’s en het EFP. Ontwikkelen van een Lerende Prakijk die middels diverse databanken (de LDR-tbs & de Forensic Outcome Monitor: FOM) grootschalig wetenschappelijk onderzoek, analyse van behandel- en risicotaxatiedata en valide analyse van delict- en recidive-informatie mogelijk maakt.

Lees meer

Recidive ambulant

Recidive tijdens en na de ambulante behandeling bij de Waag.

Lees meer

Interventies / Assessments

(Onder)bewuste cognitieve processen

Onderzoek naar het vaststellen en trainen van onderliggende (onder)bewuste cognitieve processen van psychiatrische stoornissen in samenhang met delictgedrag.

Lees meer

Psychopathie - behandelbaarheid

Onderzoek naar de effecten van de verschillende facetten van psychopathie op de forensische behandeling. Zijn er bepaalde psychopathische trekken die de behandeling negatief beïnvloeden en met welke andere kenmerken hangen deze trekken samen? Zijn er verschillende typen psychopathische plegers te onderscheiden en verschillen deze typen ook met betrekking tot hun behandelbaarheid?

Lees meer

Brandstichters (afgerond)

Het vergelijken van kenmerken en recidivegegevens van brandstichters en geweldplegers om na te gaan of aan hand hiervan iets over de inhoud van de behandeling gezegd kan worden.

Lees meer

Incidentenregistratie in de klinische forensische zorg

Monitoren van het aantal agressieve incidenten in de verschillende klinieklocaties en vertaalslag maken naar relevante behandelinformatie.

Lees meer

Contact tussen slachtoffer/nabestaande en tbs-er

Het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een richtlijn inzake contact tussen slachtoffer/nabestaande en tbs-er of FPC (KFZ call).

Lees meer

Huisdieren in de langdurige forensische zorg (afgerond)

Het meten van de effecten van het bezoek van huisdieren op het welzijn van de patiënten in de langdurige forensische zorg.

Lees meer

Forensische Klachtenlijst - FKL

Ontwikkelen en valideren van een breed spectrum klachtenlijst om de meest voorkomende klachten/problemen te monitoren bij volwassen cliënten in Ambulante Forensische zorg.

Lees meer

Indicatiecriteria intensieve outreachende behandeling

Een vergelijking tussen cliënten geïndiceerd voor een ambulante forensische behandeling (policliënten) en cliënten geïndiceerd voor een outreachende en intensieve ambulante behandeling (ForFACT-cliënten).

Lees meer

‘Goede Reactie Is Preventie’ (GRIP) app

Het ontwikkelen van een app voor effectieve zorg binnen handbereik (KFZ call).

Lees meer

Blended care E-Health

Het implementeren van eHealth bij volwassenen met forse agressieproblemen. Daaraan verbonden onderzoek naar de ervaringen van cliënten en behandelaars met blended care.

Lees meer

Checklist Verwijzing Ambulante Forensische GGZ

Ontwikkelen van een checklist voor alle eerstelijnshulpverleners ter ondersteuning in de beslissing om jeugdige en volwassen cliënten of patiënten al dan niet door te verwijzen naar ambulante forensische zorg.

Lees meer

Schema Focused Therapy - SFT

Onderzoeken of schemagerichte interventies bijdragen aan de behandeling van patiënten met Cluster B persoonlijkheidsstoornissen, en zo ja, in hoeverre dit effectiever is dan een standaardbehandeling

(2007-2015).

Lees meer

Behandeling woede en agressie

Het verrichten van een meta-analyse naar de effecten van interventies gericht op het verminderen van woede en agressie bij volwassenen.

Lees meer

EMDR-behandeling bij exhibitionisten

Kan de deviante opwinding die exhibitionisten ervaren bij het plegen van hun delicten behandeld worden door middel van EMDR? Werkt een dergelijke behandeling beter dan de gebruikelijke cognitieve gedragstherapie?

Lees meer

Arousal in reactie op exhibitionistische fantasieën: vergelijking tussen exhibitionisten en controles

We onderzoeken of de fysiologische reacties (in de vorm van huidgeleiding en heart rate variability) bij het beluisteren van een exhibitionistische fantasie, verschilt tussen exhibitionisten in behandeling bij de Waag en een controlegroep uit de algemene bevolking. Hoewel men op het eerste gezicht zou denken dat de exhibitionisten meer zullen reageren op deze fantasieën, is de hypothese toch het omgekeerde: dat zij minder zullen reageren.

Lees meer

No-shows bij ambulante forensische poliklinieken

Onderzoeken of er verschillen bestaan tussen cliënten die niet komen in de eerste fase van de behandeling (intakefase en risicotaxatie/behandelplanfase) en tussen cliënten die in de latere behandelfase hun afspraken niet nakomen. Daarnaast onderzoeken wat voorspellers zijn van no show.

Lees meer

Impact of treatment of ADHD on intimate partner violence (ITAP)

Het onderzoeken van de impact die het diagnosticeren en behandelen van ADHD heeft op het effect van de behandeling van huiselijk geweld problematiek.

Lees meer