Volwassenen

Hier vindt u een overzicht van onze lopende onderzoeksprojecten met betrekking tot volwassenen.

Risicotaxatie

FARE (Forensisch Ambulante Risico Evaluatie)

Implementatie en validatie van de FARE.

Lees meer

Korte termijn risicotaxatie - START

De bruikbaarheid van de START voor de forensisch psychiatrische praktijk onderzoeken.

Lees meer

Landelijke Databank Risicotaxatie - LDR-tbs

Deelname aan het project Landelijke Databank Risicotaxatie tbs (LDR-tbs) i.s.m. het EFP en alle FPC’s en FPK’s. Het ontwikkelen en onderhouden van een landelijke databank waarin alle risicotaxatiegegevens van alle tbs-klinieken worden verzameld en beschikbaar worden gesteld voor grootschalig onderzoek. Het project LDR-tbs is onderdeel van het project ‘De Lerende Praktijk van Behandeling en Risicomanagement’ (FOM).

Lees meer

Beschermende factoren SAPROF

Het onderzoeken van de psychometrische eigenschappen en klinische waarde van de Structured Assessment of Protective Factors for violence risk (SAPROF): voorspellende waarde geweldsincidenten tijdens behandeling en geweldsrecidive na de behandeling, interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, verandering gedurende behandeling, vergelijking verschillende patiëntgroepen.

Lees meer

Zeden

Dynamische risicofactoren zedendelinquenten - STABLE-2007

Onderzoek naar de toegevoegde waarde van dynamische risicotaxatie bij zedendelinquenten en de bruikbaarheid daarbij van de Stable-2007. Voegen dynamische factoren iets toe aan statische factoren? Welke dynamische factoren moeten we het eerst behandelen en hoe? En wanneer is iemand voldoende verbeterd?

Lees meer

RAF GGZ & STATIC-99R/STABLE-2007 ambulant

Vergelijking tussen de RAF GGZ Volwassenen en de STATIC-99R/STABLE-2007 in de voorspelling van recidive bij zedendelinquenten.

Lees meer

Seksuele preoccupatie

Studie naar het vaststellen en beïnvloeden van een toenaderingsneiging voor seksuele prikkels als een mechanisme achter seksuele preoccupatie (los van zelfrapportage en klinische indrukken) (KFZ call).

Lees meer

Youthful stranger aggression

Factoranalyse over de items van de statische risicotaxatie instrumenten (Static-99R en 2002R) laat 3 factoren zien: factor 1 verwijst naar (pedo)seksuele deviantie, factor 3 verwijst naar antisociale oriëntatie. De betekenis van factor 2 is onduidelijk en deze wordt voorlopig ‘Youthful stranger aggression’ genoemd. Dit onderzoek probeert meer zicht te krijgen op de dader-, slachtoffer- en delictkenmerken die samenhangen met deze factor 2.

Lees meer

Netwerkanalyse van de Static-99R

Door middel van een netwerkanalyse worden de unieke onderlinge relaties tussen de individuele factoren van de Static-99R weergegeven evenals de unieke relatie tussen de individuele factoren en recidive.

Lees meer

Nederlandse normtabellen voor de Static-99R

Het onderzoek beoogt Nederlandse normtabellen te creëren voor gebruik bij de Static-99R risicotaxatie. Tot nu toe moeten we het doen met internationale normen die een indicatie geven van de te verwachten recidivepercentages bij elke Static-99R score. Wanneer genoeg materiaal verzameld kan worden dan kunnen Nederlandse normtabellen gemaakt worden.

Lees meer

Deviant Sexual Interests in Rapists and Molesters: A Meta-Analysis

In bestaand onderzoek naar deviante seksuele interesse wordt met name gekeken naar de verhouding tussen normale en deviante interesses in proefpersonen. In deze meta-analyse wordt de ruwe data geanalyseerd om te bekijken of verkrachters en kindmisbruikers sterker getypeerd worden door meer interesse in deviante prikkels of door minder interesse in normale prikkels.

Lees meer

Risiconiveau en Zorgtoewijzing Zedendelinquenten

In het proefschrift van Wineke Smid kwam naar voren dat risiconiveaus en zorgtoewijzing van zedendelinquenten in de Nederlandse praktijk nog net goed op elkaar waren afgestemd. Plegers met een hoog risico kregen vaak te weinig behandeling en plegers met een laag risico kregen vaak teveel behandeling. Omdat de zaken in dat onderzoek van enige tijd geleden stamden, wordt in dit onderzoek gekeken naar de recente stand van zaken. Er wordt gekeken of tussen 2010 en 2015 veroordeelde zedendelinquenten de zorgtitels krijgen die past bij hun recidiverisico.

Lees meer

VragenlijstPakket Zeden (VPZ)

Onderzoek naar kenmerken van de ambulante zedenpopulatie en psychometrische eigenschappen van diverse zelf-rapportage-instrumenten.

Lees meer

EMDR-behandeling bij exhibitionisten

Kan de deviante opwinding die exhibitionisten ervaren bij het plegen van hun delicten behandeld worden door middel van EMDR? Werkt een dergelijke behandeling beter dan de gebruikelijke cognitieve gedragstherapie?

Lees meer

Vrouwen

Multicenter vrouwen onderzoek - Gender verschillen forensische psychiatrie

Het onderzoeken van genderverschillen in de forensische psychiatrie.

Lees meer

Risicofactoren vrouwen - FAM

Het onderzoeken van de waarde van de Female Additional Manual (FAM) voor het inschatten van gewelddadig gedrag bij vrouwelijke forensisch psychiatrische patiënten.

Lees meer

Psychopathie bij vrouwen

Het onderzoeken van genderverschillen in de mate – en manifestatie van psychopathie.

Lees meer

Recidive

Recidive Hoeven Kliniek - Hoeven Outcome Monitor (HOM)

Ontwikkelen van een kliniekspecifieke recidivemonitor volgens Evidence Based Medicine (EBM) en best practice richtlijnen om forensisch psychiatrische behandeling te evalueren en te verbeteren.

Lees meer

Interventies / Assessments

(Onder)bewuste cognitieve processen

Onderzoek naar het vaststellen en trainen van onderliggende (onder)bewuste cognitieve processen van psychiatrische stoornissen in samenhang met delictgedrag.

Lees meer

Psychopathie - behandelbaarheid

Onderzoek naar de effecten van de verschillende facetten van psychopathie op de forensische behandeling. Zijn er bepaalde psychopathische trekken die de behandeling negatief beïnvloeden en met welke andere kenmerken hangen deze trekken samen? Zijn er verschillende typen psychopathische plegers te onderscheiden en verschillen deze typen ook met betrekking tot hun behandelbaarheid?

Lees meer

Incidentenregistratie in de klinische forensische zorg

In dit promotieonderzoek wordt de prevalentie, het ontstaan en de impact van geweldsincidenten tijdens de klinische behandeling onderzocht vanuit het perspectief van medewerkers en patiënten. Meer inzicht hierin kan handvaten bieden voor een veiligere behandelomgeving.

Lees meer

Contact tussen slachtoffer/nabestaande en tbs-er

Het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een richtlijn inzake contact tussen slachtoffer/nabestaande en tbs-er of FPC (KFZ call).

Lees meer

Forensische Klachtenlijst - FKL

Ontwikkelen en valideren van een breed spectrum klachtenlijst om de meest voorkomende klachten/problemen te monitoren bij volwassen cliënten in Ambulante Forensische zorg.

Lees meer

‘Goede Reactie Is Preventie’ (GRIP) app

Het ontwikkelen van een app voor effectieve zorg binnen handbereik (KFZ call).

Lees meer

Schema Focused Therapy - SFT

Onderzoeken of schemagerichte interventies bijdragen aan de behandeling van patiënten met Cluster B persoonlijkheidsstoornissen, en zo ja, in hoeverre dit effectiever is dan een standaardbehandeling.

Lees meer

Behandeling woede en agressie

Het verrichten van een meta-analyse naar de effecten van interventies gericht op het verminderen van woede en agressie bij volwassenen.

Lees meer

No-shows bij ambulante forensische poliklinieken

Onderzoeken of er verschillen bestaan tussen cliënten die niet komen in de eerste fase van de behandeling (intakefase en risicotaxatie/behandelplanfase) en tussen cliënten die in de latere behandelfase hun afspraken niet nakomen. Daarnaast onderzoeken wat voorspellers zijn van no show.

Lees meer

Impact of treatment of ADHD on intimate partner violence (ITAP)

Het onderzoeken van de impact die het diagnosticeren en behandelen van ADHD heeft op het effect van de behandeling van huiselijk geweld problematiek.

Lees meer

Partners van huiselijk geweldplegers

In kaart brengen van de psychopathologie van partners van huiselijk geweldplegers ten behoeve van een passend(er) behandelaanbod (KFZ call).

Lees meer