Interventies / Assessments

(Onder)bewuste cognitieve processen

Onderzoek naar het vaststellen en trainen van onderliggende (onder)bewuste cognitieve processen van psychiatrische stoornissen in samenhang met delictgedrag.

Lees meer

Psychopathie - behandelbaarheid

Onderzoek naar de effecten van de verschillende facetten van psychopathie op de forensische behandeling. Zijn er bepaalde psychopathische trekken die de behandeling negatief beïnvloeden en met welke andere kenmerken hangen deze trekken samen? Zijn er verschillende typen psychopathische plegers te onderscheiden en verschillen deze typen ook met betrekking tot hun behandelbaarheid?

Lees meer

Brandstichters (afgerond)

Het vergelijken van kenmerken en recidivegegevens van brandstichters en geweldplegers om na te gaan of aan hand hiervan iets over de inhoud van de behandeling gezegd kan worden.

Lees meer

Incidentenregistratie in de klinische forensische zorg

Monitoren van het aantal agressieve incidenten in de verschillende klinieklocaties en vertaalslag maken naar relevante behandelinformatie.

Lees meer

Contact tussen slachtoffer/nabestaande en tbs-er

Het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een richtlijn inzake contact tussen slachtoffer/nabestaande en tbs-er of FPC (KFZ call).

Lees meer

Huisdieren in de langdurige forensische zorg (afgerond)

Het meten van de effecten van het bezoek van huisdieren op het welzijn van de patiënten in de langdurige forensische zorg.

Lees meer

Forensische Klachtenlijst - FKL

Ontwikkelen en valideren van een breed spectrum klachtenlijst om de meest voorkomende klachten/problemen te monitoren bij volwassen cliënten in Ambulante Forensische zorg.

Lees meer

Indicatiecriteria intensieve outreachende behandeling

Een vergelijking tussen cliënten geïndiceerd voor een ambulante forensische behandeling (policliënten) en cliënten geïndiceerd voor een outreachende en intensieve ambulante behandeling (ForFACT-cliënten).

Lees meer

‘Goede Reactie Is Preventie’ (GRIP) app

Het ontwikkelen van een app voor effectieve zorg binnen handbereik (KFZ call).

Lees meer

Blended care E-Health

Het implementeren van eHealth bij volwassenen met forse agressieproblemen. Daaraan verbonden onderzoek naar de ervaringen van cliënten en behandelaars met blended care.

Lees meer

Checklist Verwijzing Ambulante Forensische GGZ

Ontwikkelen van een checklist voor alle eerstelijnshulpverleners ter ondersteuning in de beslissing om jeugdige en volwassen cliënten of patiënten al dan niet door te verwijzen naar ambulante forensische zorg.

Lees meer

Schema Focused Therapy - SFT

Onderzoeken of schemagerichte interventies bijdragen aan de behandeling van patiënten met Cluster B persoonlijkheidsstoornissen, en zo ja, in hoeverre dit effectiever is dan een standaardbehandeling

(2007-2015).

Lees meer

Behandeling woede en agressie

Het verrichten van een meta-analyse naar de effecten van interventies gericht op het verminderen van woede en agressie bij volwassenen.

Lees meer

EMDR-behandeling bij exhibitionisten

Kan de deviante opwinding die exhibitionisten ervaren bij het plegen van hun delicten behandeld worden door middel van EMDR? Werkt een dergelijke behandeling beter dan de gebruikelijke cognitieve gedragstherapie?

Lees meer

Arousal in reactie op exhibitionistische fantasieën: vergelijking tussen exhibitionisten en controles

We onderzoeken of de fysiologische reacties (in de vorm van huidgeleiding en heart rate variability) bij het beluisteren van een exhibitionistische fantasie, verschilt tussen exhibitionisten in behandeling bij de Waag en een controlegroep uit de algemene bevolking. Hoewel men op het eerste gezicht zou denken dat de exhibitionisten meer zullen reageren op deze fantasieën, is de hypothese toch het omgekeerde: dat zij minder zullen reageren.

Lees meer

No-shows bij ambulante forensische poliklinieken

Onderzoeken of er verschillen bestaan tussen cliënten die niet komen in de eerste fase van de behandeling (intakefase en risicotaxatie/behandelplanfase) en tussen cliënten die in de latere behandelfase hun afspraken niet nakomen. Daarnaast onderzoeken wat voorspellers zijn van no show.

Lees meer

Impact of treatment of ADHD on intimate partner violence (ITAP)

Het onderzoeken van de impact die het diagnosticeren en behandelen van ADHD heeft op het effect van de behandeling van huiselijk geweld problematiek.

Lees meer