Interventies / Assessments

(Onder)bewuste cognitieve processen

Onderzoek naar het vaststellen en trainen van onderliggende (onder)bewuste cognitieve processen van psychiatrische stoornissen in samenhang met delictgedrag.

Lees meer

Psychopathie - behandelbaarheid

Onderzoek naar de effecten van de verschillende facetten van psychopathie op de forensische behandeling. Zijn er bepaalde psychopathische trekken die de behandeling negatief beïnvloeden en met welke andere kenmerken hangen deze trekken samen? Zijn er verschillende typen psychopathische plegers te onderscheiden en verschillen deze typen ook met betrekking tot hun behandelbaarheid?

Lees meer

Incidentenregistratie in de klinische forensische zorg

In dit promotieonderzoek wordt de prevalentie, het ontstaan en de impact van geweldsincidenten tijdens de klinische behandeling onderzocht vanuit het perspectief van medewerkers en patiënten. Meer inzicht hierin kan handvaten bieden voor een veiligere behandelomgeving.

Lees meer

Contact tussen slachtoffer/nabestaande en tbs-er

Het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een richtlijn inzake contact tussen slachtoffer/nabestaande en tbs-er of FPC (KFZ call).

Lees meer

Forensische Klachtenlijst - FKL

Ontwikkelen en valideren van een breed spectrum klachtenlijst om de meest voorkomende klachten/problemen te monitoren bij volwassen cliënten in Ambulante Forensische zorg.

Lees meer

‘Goede Reactie Is Preventie’ (GRIP) app

Het ontwikkelen van een app voor effectieve zorg binnen handbereik (KFZ call).

Lees meer

Schema Focused Therapy - SFT

Onderzoeken of schemagerichte interventies bijdragen aan de behandeling van patiënten met Cluster B persoonlijkheidsstoornissen, en zo ja, in hoeverre dit effectiever is dan een standaardbehandeling.

Lees meer

Behandeling woede en agressie

Het verrichten van een meta-analyse naar de effecten van interventies gericht op het verminderen van woede en agressie bij volwassenen.

Lees meer

No-shows bij ambulante forensische poliklinieken

Onderzoeken of er verschillen bestaan tussen cliënten die niet komen in de eerste fase van de behandeling (intakefase en risicotaxatie/behandelplanfase) en tussen cliënten die in de latere behandelfase hun afspraken niet nakomen. Daarnaast onderzoeken wat voorspellers zijn van no show.

Lees meer

Impact of treatment of ADHD on intimate partner violence (ITAP)

Het onderzoeken van de impact die het diagnosticeren en behandelen van ADHD heeft op het effect van de behandeling van huiselijk geweld problematiek.

Lees meer

Partners van huiselijk geweldplegers

In kaart brengen van de psychopathologie van partners van huiselijk geweldplegers ten behoeve van een passend(er) behandelaanbod (KFZ call).

Lees meer